Nasze promocje

Poleć sąsiadów!

 

 

Regulamin promocji „Poleć sąsiadów”.

1. Organizatorem promocji "Poleć sąsiadów", zwaną dalej promocją jest firma „VARNET” zwana dalej Operatorem.

2. Promocja trwa od dnia 01.04.2021r. i jest skierowana do obecnych Abonentów Operatora.

3. Za każdego poleconego Klienta (zwanego dalej Poleconym), Abonent (Polecający jak i kupujący) otrzymuje upust w wysokości jednego miesięcznego abonamentu, wnoszonego na rzecz Operatora za świadczoną usługę dostępu do sieci Internet, z zastrzeżeniem że upust ten nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 120zł.

4. Upust na abonament internetowy będzie przyznany Polecającemu w miesiącu następującym po miesiącu w którym Polecony podpisze z Operatorem umowę o świadczenie usługi telekomunikacyjnej po spełnieniu wszystkich warunków określonych w pkt 5.

5. Warunkiem przydzielenia upustu jest:
- Polecający nie zalega z płatnościami na rzecz Operatora,
- Polecony podpisze umowę o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na okres 24 miesięcy,
- Polecony lub osoba zamieszkała pod tym samym adresem nie była abonentem Operatora w okresie ostatnich 24 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy objętej niniejszą promocją,
- Polecony w momencie podpisywania umowy wskaże Polecającego,
- Polecającym nie może być osoba prawna, w szczególności spółka prawa handlowego.

6. Operator zastrzega sobie możliwość zakończenia promocji w dowolnym czasie.

7. Promocja nie łączy się z promocją główną (aktywacja 0zł)

 Copyright © 2024 by varnet.pl .Wszelkie prawa zastrzeżone.